Year Basketball Captain

1963

S.SATHASIVAM

1964

S.SATHASIVAM

1965

M.R.VIJEYARAGAVAN

1966

S.M.MOOTATAMBY

1967

S.M.MOOTATAMBY

1968

M.V.MATHAVAN

1969

1970

1971

A.K.M. SANDRASAGARA

1972

A.K.M. SANDRASAGARA

1973

V.JEYASUNDARAM

1974

J.R.JOSHUA

1975

J.R.JOSHUA

1976

1977

P.SHANTHAKUMAR

1978

P.KETHEESWARANATHAN

1979

K.J.GUNARATNAM

1980

T.THUSHYANTHAN

1981

T.THUSHYANTHAN

1982

H.D.THAMPOE

1983

P.THIRUKUMAR

1984

C.N.CANAGARAJAH

1985

C.N.CANAGARAJAH

1986

P.SIVASUDAN

1987

P.SIVASUDAN

1988

B.P.JEYAKUMAR

1989

P.RAHULAN

1990

P.RAHULAN

1991

B.MATHANMOHAN

1992

P.T.GERSHON

 
Year Basketball Captain

1993

J.JEIRAM

1994

S.RUTHIRALINGAM

1995

D.J.JEYAKULARAJAH

1996

1997

B.SIVAHARAN

1998

A.T. GOWRIPAHAN

1999

K.PRAGASHAN

2000

A.PAUL DEVANIMALAN

2001

T.KANDEEPAN

2002

S.GHOPINATH

2003

S.SHAYANTHAN

2004

2005

M.SANJI

2006

A.KARESH

2007

G.GAJANAN

2008

M.HARIPRAVEEN

2009

A.PRASANNA

2010

P.ABIHARAN

2011

M.VITHTHAHAN

2012

G.ABRAHAM ANOJAN

2013

M.THARUSHIHAN

2014

S.PAVIKARAN

2015

.


You may contact the Board by email to College  or Ph 94 21 222 2432.