Year Cricket Captain

1904

P.S.HALLOCK

1905

G.M.SEBASTIAN

1906

F.VANCUYLENBERG

1907

K.CHORNALINGAM

1908

K.CHORNALINGAM

1909

K.CHORNALINGAM

1910

A.T.SABAPATHY

1911

RAJA BRODIE

1912

A.CHANMUGAM

1913

C.YOGARATNAM

1914

A.S.ABRAHAM

1915

J.R.GUNARATNAM

1916

J.R.GUNARATNAM

1917

R.A.ALAGARATNAM

1918

R.A.ALAGARATNAM

1919

--

1920

A.M.SINGANAYAGAM

1921

A.M.SINGANAYAGAM

1922

A.M.SINGANAYAGAM

1923

A.M.SINGANAYAGAM

1924

D.C.RAJARATNAM

1925

D.C.RAJARATNAM

1926

H.K.VANDENDRIESEN

1927

J.H.R.PERINPANAYAGAM

1928

J.R.GNANAPRAGASAM

1929

J.R.GNANAPRAGASAM

1930

C.T.E.MILLS

1931

C.T.E.MILLS

1932

A.PERUMAL

1933

A.PERUMAL

1934

A.PERUMAL

1935

G.R.KANAGASABAI

1936

T. VANDENDRIESEN

1937

T. VANDENDRIESEN

1938

S.MAHADEVAN

1939

R.R.SCOTT

1940

R.R.SCOTT

1941

R.R.SCOTT

1942

J.M.RAJARATNAM

1943

J.I.RAJARATNAM

1944

A.RAMALINGAM

1945

R.S.PETER

1946

T.KADIRGAMAR

1947

T.KADIRGAMAR

1948

A.A.MARTYN

1949

D.J.RASIAH

1950

D.J.NATHANIEL

1951

E.G.THEVANAYAGAM

1952

D.KANAGANAYAGAM

1953

D.KANAGANAYAGAM

1954

S.K.MAHALINGAM

1955

N.Y.MAURICE

1956

R.NAVARATNAM

1957

J.TISSAINAYAGAM

1958

J.TISSAINAYAGAM

1959

K.PARAMALINGAM

1960

K.ARULANANDAM

1960

C.BALAKRISHNAN

1961

C.BALAKRISHNAN

1962

D.M.SELVANAYAGAM

1963

D.J.N.SELVADURAI

1964

M.DEIVENDRA

1965

P.KANAGADURAI

1966

M.DEIVENDRA

1967

C.SOORIYAKUMAR

1968

S.M.MOOTATAMBY

1969

M.SURENDRA

1970

M.THEIVENDRA

1971

T.THEVAPALAN

1972

T.THEVAPALAN

 
Year Cricket Captain

1973

N.S.ALEXANDER

1974

W.REVENDRAN

1975

N.GOWRIPALAN

1976

V.MURALITHARAN

1977

A.C.BALASUNDERAM

1978

M.Y.FAWZAN

1979

N.R.SOMASUNDARAM

1980

E.J.JEBARATNAM

1981

D.M.RATNARAJAH

1982

D.M.RAVINDRA

1983

R.MAHINDA

1984

P.THIRUKUMAR

1985

J.M.GEORGE

1986

A.VAGEESAN

1987

A.VAGEESAN

1988

T.SANJEEVAN

1989

T.SANJEEVAN

1990

T.SATHEESAN

1991

K.PRASHANTHAN

1992

M.KANDEEPAN

1993

T.BISHMAN

1994

B.SANJEEV

1995

G.SRITHARAN

1996

--

1997

A.T.GOWRIPALAN

1998

A.T.GOWRIPALAN

1999

K.PRAGASHAN

2000

A.DINESH EBENEEZER

2001

B.PARTHEEPAN

2002

P.LAVENDRA

2003

C.AHILAN

2004

T.C.ANDREW

2005

T.MATHANRAJ

2006

N.NAVAGEETHAN

2007

P.NESAVARMAN

2008

M.HARIPRAVEEN

2009

V.PRANAVAN

2010

R.HAJEEBAN

2011

A.VITHUSAN

2012

J.ADRIAN

2013

J.AMIDAYAN

2014

P.THUVARAKASEELAN

2015

.


You may contact the Board by email to College  or Ph 94 21 222 2432.